Gwarancja

1. Sprzedający udziela 12-miesięcznej gwarancji liczonej od dnia podpisania protokołu instalacji-odbioru urządzenia. Gwarancją objęte są również głowice drukujące. W przypadku zgłoszenia przez Użytkującego awarii urządzenia, której czas usunięcia trwał powyżej 14 dni okres gwarancji zostanie wydłużony o czas jego naprawy czyli od dnia zgłoszenia usterki do dnia podpisania raportu serwisowego potwierdzającego sprawność urządzenia.

2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych urządzenia, w tym głowic drukujących, uszkodzeń powstałych w wyniku awarii sieci elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej P-poż oraz z winy zaniedbań użytkownika. Gwarancja nie obejmuje także części eksploatacyjnych takich jak: filtry atramentowe, rurki atramentowe, pompy, łożyska. Kupujący w okresie trwania gwarancji zobowiązuje się do wykorzystywania atramentów oraz części eksploatacyjnych dostarczanych przez sprzedającego: Color Laboratory MD Sp. z o. o. Gwarancja nie obejmuje przepisy rękojmi.

3. W okresie Gwarancji sprzedający zobowiązuje się do usuwania zgłoszonych przez kupującego awarii i usterek w terminie 48 godzin od momentu odebrania ich zgłoszenia w przypadku, gdy części znajdują się na terenie Polski lub 10 dni, jeżeli części są importowane. W czas reakcji serwisowej nie są wliczane dni ustawowo wolne od pracy.

4. Użytkujący bez wiedzy i zgody sprzedającego nie może przystąpić do próby usunięcia usterki lub naprawy urządzenia.

5. Nieprzestrzeganie zapisów oświadczenia gwarancyjnego może spowodować częściową lub całkowitą utratę gwarancji.

6. Sprzedawca zapewnia możliwość zgłoszenia usterek urządzenia w tygodniu (od Pn do Ptk ) w godz. 8:00-16:00 pod numerem telefonu 601-052-607 lub pod numery podane na stronie internetowej bądź też za pomocą poczty internetowej: serwis@color-laboratory.com

7. Postanowienia niniejszego paragrafu stanowią oświadczenie gwarancyjne w rozumieniu art. 577 kodeksu cywilnego.

8. Wykonywanie świadczeń gwarancyjnych będzie następowało w miejscu użytkowania urządzenia w zakładzie kupującego.

9. W okresie gwarancji sprzedający: Color Laboratory MD Sp. z o.o. przeprowadzi dwa przeglądy techniczne urządzenia. Pierwszy po 6-ciu miesiącach i drugi po 12-stu miesiącach.